Gå til sidens indhold Henter data ... ... vent et øjeblik
Statistikbanken
Log på Hjælp
Emner
D a n m a r k s S t a t i s t i k
Befolkning og valg
Arbejde, indkomst og formue
Priser og forbrug
Levevilkår
Nationalregnskab og offentlige finanser
Uddannelse og viden
Erhvervslivets sektorer
Erhvervslivet på tværs
Penge og kapitalmarked
Udenrigsøkonomi
Kultur og kirke
Geografi, miljø og energi
S D G
SDG (internt brug)
Log på
Ny bruger?
Glemt adgangskode?
Hjælp

Opdateres hverdage kl. 8:00
Klokken er

SDG (internt brug)
vis som mapper... vis som mapper...
SDG
Afskaf fattigdom (1)
SDG01021: National fattigdomsindikator efter område, alder, køn, enhed og indikator (1995-2019)
SDG010A2: Samlede offentlige udgifter afsat til kerneydelser (i pct. af de totale offentlige udgifter) efter område og ydelse (2005-2018)
Stop sult (2)
SDG02031: Produktionsvolume pr. arbejdsenhed i forhold til bedriftsstørrelser inden for landbrug/husdyrbrug/skovbrug efter område og bruttoudbytte (2008-2018)
SDG02051: Antal plante- og dyregenetiske ressourcer til brug for fødevarer og landbrug sikret i enten mellemlange og langvarige bevarelsesfaciliteter efter område og type (2018-2019)
SDG02052: Andel lokale racer, der er klassificeret som værende i fare, ikke i fare eller på et ukendt niveau af fare for udryddelse efter område og type (2018)
SDG020A1: Indeks for offentlige udgifter til landbruget efter område (2005-2019)
SDG020A2: Samlet offentlig finansiering (officiel udviklingsbistand samt anden offentlig finansiering) til landbrugssektoren i udviklingslandene efter område (2005-2018)
Sundhed og trivsel (3)
SDG03011: Døde af svangerskabs- og fødselskomplikationer hos moder (pr. 100.000 levendefødte) efter område (2005-2017)
SDG03021: Døde under 5 år (pr. 1.000 levendefødte) efter område (2005-2018)
SDG03022: Døde i løbet af de første 28 dage (pr. 1.000 levendefødte) efter område (2005-2018)
SDG03041: Døde (pr. 100.000 personer) efter område og dødsårsag (2005-2018)
SDG03042: Selvmord (pr. 100.000 personer) efter område (2005-2017)
SDG03061: Døde i trafikuheld (pr. 100.000 personer) efter område (2005-2017)
SDG03072: Teenagefødselsrate (pr. 1.000 kvinder) efter område og alder (2005-2018)
SDG03093: Døde af utilsigtet forgiftning (pr. 100.000 personer) efter område (2005-2017)
SDG03091: Dødelighed som følge af indendørs og udendørs luftforurening (pr. 100.000 personer) efter område (2016:2018)
SDG03031: Nye HIV-infektioner (pr. 1.000 personer) efter område (1994-2018)
SDG03032: Nye tuberkulosetilfælde (pr. 100.000 personer) efter område (1994-2018)
SDG030B1: Andel af befolkningen vaccineret med alle vacciner (procent) efter område og vaccinetype (1990-2018)
SDG030B2: Samlet offentlig nettoudviklingsstøtte til medicinsk forskning og grundlæggende sundhedssektorer efter område (2003-2018)
SDG03034: Hepatitis B tilfælde (pr. 100.000 personer) efter område (1994-2018)
SDG030A1: Udbredelse af brug af tobak (procent) efter område og køn (1998-2018)
Kvalitetsuddannelse (4)
SDG04011: Elever ved 9. klasses afslutning med minimumsfærdigheder i læsning og matematik efter område, fag og køn (2007-2019)
SDG04022: Deltagelsesrate i dagtilbud (et år før den officielle skolestartalder) efter område og køn (2017-2018)
SDG04031: Unge og voksne i formel og uformel uddannelse og undervisning (procent) efter område og køn (2007-2016)
SDG04061: Personer, som opnår et bestemt niveau for funktionelle læsefærdigheder og regnefærdigheder (pct.) efter område, niveau og køn (2011-2012)
SDG040B1: Mængden af officiel udviklingsbistand til stipendier opdelt efter sektor og uddannelsesretning efter område (2010-2018)
SDG04041: Unge og voksne med faglige kvalifikationer inden for informations- og kommunikationsteknologi (pct.) efter område, kvalifikationstype og alder (2015-2019)
SDG04051: Paritetsindeks (pct.) efter område (2010-2019)
Ligestilling (5)
SDG05021: Kvinder, der har været udsat for vold, begået af nuværende eller tidligere partner (pct. af befolkningen) efter område og alder (2008-2015-2008-2017)
SDG05022: Kvinder, der har været udsat for vold, begået af andre end partner (pct. af befolkningen) efter område og alder og sted for volden (2008-2015-2008-2017)
SDG05031: 20-24-årige kvinder, som er blevet gift før deres 18. år (pct. af alle 20-24-årige) efter område og civilstand (2015-2019)
SDG05041: Andel af tid, der er anvendt på ulønnet hus- og omsorgsarbejde (pct. pr. døgn) efter område og køn (1964-2017)
SDG05051: Valgte kandidater til folketings-, kommunal- og regionsrådsvalg efter område, valgresultat og køn (2018-2019)
SDG05052: Kvinder i ledelse (pct.) efter område, sektor og alder (2008-2019)
SDG050A1: Andel som går på internettet via mobil eller smartphone (procent) efter område og type (2010-2019)
SDG050B1: Andel som går på internettet via mobil eller smartphone (procent) efter område og køn (2016-2018)
Rent vand og sanitet (6)
SDG06041: Vandforbrugseffektivitet, værditilvækst pr. vandforbrug (indeks, 2010=100) efter område og branche (2010-2019)
SDG06042: Grundvandsindvinding som andel af grundvandsressource (procent) efter område (2010-2019)
SDG06051: Grad af implementering af integreret vandressourceforvaltning (procent) efter område (2017)
SDG06061: Ændring over tid i udbredelsen af vandrelaterede økosystemer (procent) efter område og økosystemtype (2011-2018)
Billig og ren energi (7)
SDG07021: Vedvarende energis andel af det samlede bruttoenergiforbrug (procent) efter område (2008-2019)
SDG07031: Energiintensitet (bruttoenergiforbrug og ift. BNP) efter område og måleenhed (2010-2019)
Anstændigt job og økonomisk vækst (8)
SDG08011: Realvækst af BNP pr. indbygger (procent) efter område (2010-2019)
SDG08021: Realvækst af BNP pr. beskæftiget (procent) efter område (2010-2019)
SDG08041: Ressourcefodaftryk efter område og indikator (2010-2016)
SDG08042: Indenlandsk materialeanvendelse efter område og måleenhed (2010-2019)
SDG08061: Andelen af unge (15-24 år) der ikke er under uddannelse, i beskæftigelse eller i træning efter område (2008-2018)
SDG08081: Hyppighed af dødelige og ikke-dødelige arbejdsulykker efter område, type af arbejdsulykke, køn og alder (2011-2019)
SDG08091: Værditilvækst i turistindustien i forhold til BNP (procent) efter område (2014-2016)
SDG080A1: Forpligtelser og udbetalinger af handelsrelateret bistand efter område (2005-2018)
Industri, innovation og infrastruktur (9)
SDG09012: Passager- og godsmængde efter område, enhed og transportmåde (2010-2019)
SDG09021: Industriens bruttoværditilvækst som andel af den samlede bruttoværditilvækst (procent) efter område (2010-2019)
SDG09032: Andelen af små virksomheder med et lån eller en kreditlinje (procent) efter område (2018)
SDG09031: Andelen af små virksomheder i industriens samlede værditilvækst (procent) efter område (2008-2017)
SDG09022: Industriens beskæftigelse som andel af samlet beskæftigelse (procent) efter område (2010-2019)
SDG09041: CO2 udledning pr. enhed værditilvækst (indeks, 2010=100) efter område og branche (2008-2019)
SDG090B1: Andel af værditilvæksten for mellem- og højteknologi industri af den samlede værditilvækst (pct.) efter område (2008-2017)
SDG090C1: Andel af befolkning dækket af et mobilt netværk (pct.) efter område og hastighed (2018)
SDG09052: Forskere (i fuldtidsbeskæftigelse eller tilsvarende) pr. million indbyggere efter område (2005-2017)
Reducer ulighed (10)
SDG10011: Økonomisk ulighed målt på ækvivaleret disponibel indkomst efter område, indkomstgruppe, justering for negative indkomster og gennemsnitsindkomst (2000-2019)
SDG10021: Lavindkomstfamilier med under 50 pct. af medianindkomsten efter område, alder, køn og enhed (2000-2019)
SDG10041: Arbejdskraftens andel af BNP (procent) efter område (2010-2019)
SDG10051: Indikatorer for finansiel soliditet efter område og finanspolitisk soliditet (2010-2019)
SDG100A1: Andel af toldpositioner gældende for import fra de mindst udviklede lande og udviklingslande, der er fritaget for told efter område, type og indkomst (2012-2019)
SDG100B1: Total ressourcetilførsel til udvikling opdelt efter modtager- og donorlande, og type af finansiel tilførsel efter område og finanspolitisk soliditet (2015-2018)
Bæredygtige byer og samfund (11)
SDG11021: Andel af befolkning, der har nem adgang til offentlig transport (procent) efter område, serviceniveau, køn og alder (2019)
SDG11031: Vækst i bebygget areal ift. befolkningsvækst (procent) efter område og måleenhed (2016-2018)
SDG11062: Det årlige gennemsnitsniveau af fine partikler i byer (vægtet indbyggertal) (µg/m3) efter område og måleenhed (2010-2018)
Ansvarligt forbrug og produktion (12)
SDG12042: Farligt affald pr. indbygger og farligt affald efter område og måleenhed (2011-2018)
SDG12041: Transmissionsscore for miljøkonventioner efter område (2014-2019)
SDG12051: Genanvendelse, andel og absolut mængde efter område og måleenhed (2011-2018)
Klimaindsats (13)
Livet i havet (14)
SDG14011: Udvikling i koncentration af planteplanktion i havet (klorofyl a), årsmiddelkoncentration efter område og område (2010-2018)
Livet på land (15)
SDG15011: Skovområde som andel af samlede landområde (procent) efter område (2006-2018)
SDG15012: Andel af vigtige økosystemer for biodiversitet på land og i ferskvand, som er del af beskyttede områder (procent) efter område og økosystemtype (2010-2018)
SDG150A1: Officiel udviklingsbistand og offentlige udgifter til beskyttelse og bæredygtig brug af biodiversitet og økosystemer i udviklingslandene efter område og type (2002-2018)
Fred, retfærdighed og stærke institutioner (16)
SDG16011: Ofre for overlagt mord (pct. af befolkningen) efter område, køn og alder (2005-2018)
SDG16014: Personer, der føler sig sikre i deres nærområde (pct. af befolkningen) efter område (2013-2018)
SDG16022: Ofre for menneskehandel (pr. 100.000 personer) efter område og køn, alder og form for udnyttelse (2007-2018)
SDG16032: Ikke-dømte tilbageholdte (pct. af alle indsatte i fængsler) efter område (2012-2018)
SDG16061: De primære statsudgifter, som andel af det godkendte budget, opdelt efter sektor (eller budgetkode eller lignende) efter område (2015-2019)
SDG16031: Voldsofre, som har rapporteret, at de har været offer (pct.) efter område (1995-2019)
Globale partnerskaber (17)
SDG17062: Fastnet internet abonnementer (pct.) efter område og type af teknologi (2009-2018)
SDG17011: Statens samlede indtægter (i pct. af BNP) efter område og kilde (2005-2018)
SDG17012: Andel af det nationale budget, der finansieres af nationale skatteindtægter (pct.) efter område (2005-2018)
SDG17131: Makroøkonomiske instrumenter efter område og makroøkonomi (2010-2019)
SDG17091: Dollarværdien af finansiel og teknisk bistand efter område (2014-2019)
SDG17191: Dollarværdien af alle ressourcer, der er afsat til at styrke den statistiske kapacitet i udviklingslande efter område (2014)
SDG17071: Den samlede størrelse af godkendt finansiering til udviklingslande efter område (2016-2017)
SDG17041: Gældydelse som en andel af eksport af varer og tjenesteydelser efter område (2005K1-2019K4)
SDG17032: Størrelsen af pengeoverførsler til hjemland fra emigranter (i US dollars) som andel af samlet BNP efter område (2010-2019)
SDG17021: Netto officiel udviklingsbistand, samlet og til de mindst udviklede lande efter område og bistandens art (2000-2004-2014)
SDG17031: Direkte udenlandske investeringer (FDI), ulandsbistand og Syd-Syd-samarbejde som en andel af det samlede nationale budget efter område (2005-2017)
Virksomheder-Pilot
SDGV03: Virksomheder som fokuserer på verdensmålene efter generelle handlinger (2019)
SDGV09: Verdensmålsaktivitet på delmål: inklusion og ligestilling (2019)
SDGV10: Verdensmålsaktivitet på delmål: øvrige i skemaet (2019)
SDGV02: Virksomheder som fokuserer på verdensmålene efter udenrigsaktivitet og fokus på verdensmålene (2019)
SDGV06: Virksomheder som fokuserer på verdensmålene efter begrundelse (2019)
SDGV05: Virksomheder som fokuserer på verdensmålene efter branche og specielle indsatsområder (2019)
SDGV07: Verdensmålsaktivitet på delmål: Co2, energi og vand (2019)
SDGV01: Virksomheder som fokuserer på verdensmålene efter branche og fokus på verdensmålene (2019)
SDGV04: Virksomheder som fokuserer på verdensmålene efter specielle indsatsområder (2019)
SDGV08: Verdensmålsaktivitet på delmål: ressourcer og affald (2019)
Virksomheder-Statistik
SDGSV04: Virksomheders udslip af drivhusgasser (Co2-ækvivalenter)) efter branche (2010-2017)
SDGSV02: Virksomheders forskningspersonale (årsværk) efter branche (2010-2016)
SDGSV06: Virksomheders affald, genanvendelse efter branche (2011-2015)
SDGSV03: Virksomheders betaling af selskabsskat efter branche (2010-2017)
SDGSV08: Virksomheders direktioner, medlemmer efter branche og køn (2017)
SDGSV01: Virksomheders andel af bruttonationalproduktet (BNP), 2010-priser efter branche (2010-2018)
SDGSV05: Virksomheders forbrug af energi (brutto) efter branche (2010-2017)
SDGSV07: Virksomheders aflønning af lønmodtagere uden ledelsesansvar efter branche og køn (2014-2017)
Vores mål
VM010201: Andel af personer under absolut fattigdomsgrænse efter område (2015-2018)
VM010202: Andel af befolkningen med materielle afsavn efter afsavnsmål (2015-2019)
VM010203: Andel af personer i lavindkomstgruppen efter antal år (2015-2018)
VM010301: Personer på offentlig forsørgelse efter ydelsestype (2007-2019)
VM010302: Personer på længerevarende offentlig forsørgelse efter varighed (2011-2019)
VM010401: Fordeling af nettoformuen for befolkningen over 18 år efter formuens størrelse (2015-2018)
VM010501: Medlemmer af akasse efter område (2008-2019)
VM030201: Levendefødte efter fødselsvægt (2008-2018)
VM040101: 18-årige, der har gennemført grundskolen og 25-årige, der har gennemført ungdomsuddannelse efter uddannelse (2015-2019)
VM040201: Pædagogisk personale med relevant uddannelse efter stillingskategori (2017-2018)
VM040301: 35-årige med erhvervskompetencegivende uddannelse efter køn (2010-2019)
VM040302: Frafald efter køn (2008-2014)
VM040501: Andel af 35-årige med en erhvervskompetencegivende uddannelse efter forældrenes uddannelsesniveau (2015-2019)
VM070101: Boliger med oliefyr efter område (2010-2020)
VM070201: Andel af det samlede energiforbrug, der udgøres af vedvarende energi efter branche (2015-2019)
VM070A01: Private midler anvendt til klima- og energiforskning efter teknologi (2017)
VM080102: Real disponibel bruttonationalindkomst pr. indbygger efter branche (2015-2019)
VM080103: Real disponibel nettonationalindkomst pr. indbygger efter branche (2015-2019)
VM080201: Andel af nystartede virksomheder, der stadig eksisterer to år efter oprettelse efter branche (2015-2018)
VM080202: Rate for tilgang og afgang af virksomheder efter type (2015-2018)
VM080501: Andel af virksomheder med ansatte i støttet beskæftigelse opdelt efter virksomhedens sektor og størrelse efter sektor (2015-2018)
VM090201: Andel af erhvervsbeskæftigede efter branche (2015-2019)
VM090202: Andel af beskæftigede inden for grønne varer og tjenester efter branche (2015-2019)
VM090401: Udledning af CO2 ift. bruttoværditilvækst efter branche og emissionstype (2015-2018)
VM090501: Udviklingen i erhvervslivets udgifter til egen forskning og udvikling efter branche (2015-2018)
VM100101: Udviklingen i Palmakoefficienten og den gennemsnitlige, ækvivalerede, disponible indkomst efter decil gennemsnit (2015-2018)
VM100201: Opstillede og valgte kandidater til FV, KV, RV efter kandidater (2013-2019)
VM100202: Opstillede og valgte kandidater til FV, KV, RV efter kandidater (2013-2019)
VM100203: Opstillede kandidater til FV efter kandidater og højeste fuldførte uddannelse (2015-2019)
VM100301: Sammenhæng mellem indkomstdecil i barndomshjemmet og for 35-årige efter indkomstdecil som 10-årig og indkomstdecil som 35-årig (2015-2018)
VM110102: Økonomisk boligbyrde efter decil gennemsnit (2015-2018)
VM110603: Eldrevne personbiler og busser i forhold til det samlede antal efter type (2015-2020)
VM110604: Andel af nyregistrerede person- og varebiler, der kører på el i kommuner, regioner og stat efter sektor (2015-2019)
VM110A01: Andel af uddannelsespladser placeret uden for København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg efter uddannelse (2015-2019)
VM120201: Andel af danske landbrugsarealer udlagt til økologisk og pløjefri drift efter type (2015-2019)
VM120202: Fødevaresektorens udledning af CO2e pr. 1 mio. kr. i markedsværdi efter område (2015-2017)
VM120501: Produceret affald i Danmark efter branche (2011-2017)
VM120701: Udgifter til økologiske varer i forhold til de samlede udgifter til foodservice i den off. sektor efter område (2017-2018)
VM120801: Restaffald i forhold til husholdningernes samlet affaldproduktion efter område (2011-2017)
VM160102: Tidligere fængselsdømte, der dømmes påny efter køn (2007:2009-2015:2017)
VM160201: Antal underretninger pr. 1.000 børn i alderen 0-17 år efter område (2015-2018)
VM160701: Stemmeprocent efter valgtype (2013-2019)
VM161001: Antal afgjorte domme, der er afsagt i henhold til straffelovens § 266 b, racismeparagraffen efter afgørelsestype (2015-2019)
VM170401: De private husholdningers gæld og formue i Danmark efter type (2015-2018)
VM171101: Andel af importerede varer fra udviklingslande og mindst udelukkende lande af den samlede danske vareimport efter type (2015-2019)
VM030803: Antal privatpraktiserende læger efter område (2014-2018)
VM050A02: Andel selvstændige blandt beskæftigede efter køn (2008-2018)
VM050B01: Kønsfordelingen blandt IKT-specialister samt andel af befolkningen ml.16-74 år med basale digitale færdigheder efter type (2015-2019)
VM060101: Husholdningernes gennemsnitlige årlige udgift til vand og spildevand som andel af husstandsindkomsten efter område (2015-2018)